Cơ cấu tổ chức

CÔNG TY DU LỊCH SONG CHÂU ĐÀ LẠT đang trên đà phát triển nên cơ cấu tổ chức chưa được hoàn thiện. Hiện tại Công ty đang được tổ chức theo sơ đồ sau (tháng 2/2018):

Về cơ cấu nhân sự của công ty hiện tại (tháng 3/2018):

 

 

Phòng nhân sự và đào tạo Công ty Song Châu Đà Lạt
www.songchaugroup.com