MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA - THỜI GIAN FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2019

MỤC ĐỊCH Ý NGHĨA & CHỦ ĐỀ FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2019

05 ngày, 20/12/2019 – 24/12/2019

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019

Đây là kế hoạch tổ chức Chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng được tổ chức ngày 11/7/2019 theo số 4244/KH-UBND tỉnh.

Quyết định được căn cứ vào:

1/ Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

2/ Căn cứ Văn bản số 2567/TTg-KGVX ngày 22/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận danh hiệu Đà Lạt là thành phố Festival Hoa;

3/ Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 44 tại Kết luận số 537-KL/TU ngày 26/4/2019 của Tỉnh ú ủy Lâm Đồng,

4/ Và xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tại Tờ trình số 2657/TTr-UBND ngày 30/5/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1/ Mục đích:

a) Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 là Lễ hội văn hoá, du lịch đặc sắc đã có thương hiệu được đông đảo du khách trong nước, quốc tế biết đến; là sự kiện để xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phô Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.

b) Quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, thương hiệu “Đà Lạ - kết tỉnh kỳ diệu từ đất lành” với các mặt hàng nông sản đặc thù và du lịch canh nông của địa phương. Tiếp tục khăng định, tôn vinh những giá trị của hoa và ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng; quảng bá ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tạo cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh rau, hoa, trà, tơ lụa được giao lưu, trao đối, phát triển ngành nghề.

c) Tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, kịp thời động viên, khuyến khích và nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia, hưởng ứng, xây dựng thành phố Đà Lạt - thành phố Festival Hoa, thành phố Bảo Lộc “Xanh - Sạch - Đẹp” và phát triển bền vững.

2/ Yêu cầu:

a) Phát huy tỉnh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc tham gia, phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2019 gắn với hoạt động Tuần Văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng (sau đây gọi chung là Lễ hội).

b) Thực hiện xã hội hóa về nguồn lực, hình thức tổ chức, đầu tư cho Lễ hội. Huy động sự hưởng ứng, tích cực tham gia của các ang lớp nhân dân, các đoàn thê, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh… tham gia tỔ - chức Lễ hội.

c) Chương trình, sự kiện của Lễ hội phải có sự đổi mới, ang tạo, phong phú, chuẩn bị chu đáo; có điểm nhắn thật sự ấn tượng, hiệu quả và tiết kiệm, thê hiện rõ nét Lễ hội mang tính cộng đồng, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và du khách; có tầm quốc gia và quốc tế.

d) Gắn việc chuẩn bị và tổ chức Lễ hội với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; tôn vinh giá trị sản phẩm, thương hiệu nông sản địa phương.

đ) Tăng cường thực hiện chỉnh trang đô thị, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; tập trung đầu tư, nâng câp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, trồng thêm hoa, cây xanh tại khu dân cư, hộ gia đình, các khu vực công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho các hoạt động của Lễ hội.

II. CHỦ ĐÈ, THỜI GIAN, KHÔNG GIAN LẺ HỘI

Chủ đề: “Đà Lạt và Hoa”.

Thời gian: 05 ngày, từ ngày 20/12/2019 (thứ Sáu) đến hết ngày 24/12/2019 (thứ Ba).

Không gian tổ chức: Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nội dung CHƯƠNG TRÌNH FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2019

Tổng Công ty Song Châu Đà Lạt

www.songchaugroup.com 

KHẦU TRANG ĐIỆN TỬ BLUEZONE - CÙNG PHÒNG CHỐNG COVID-19

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần - Bluezone” trên smartphone

GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG & HẠNH PHÚC TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ

Lòng biết ơn và trân trọng nhất tất cả những gì chúng ta đóng góp cho nhau. Đó là một trong những nội dung của sức mệnh của Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt!

BẢO HIỂM SỨC KHỎE CỘNG ĐỘNG - BẢO HIỂM COVID-19

Bảo hiểm cộng đồng, bảo hiểm Dịch Cúm Covid-19 thủ tục đơn giản, alo là xong! Công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt mong mang đến quý khách an toàn nhất!

MỘT THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ - CÙNG CAM KẾT TỪ BỎ THUỐC LÁ

Tập thể công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt cam kết từ bỏ thuốc lá - Vì một thế giới không thuốc lá. Nay không đổi được thì không báo giờ đổi được "KHÔNG THUỐC LÁ"